Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt deze website gebruik van Cookies. Door op "Akkoord" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

Gegevens op onze website
De inhoud van deze site is met grote zorg samengesteld door het Epilepsiefonds. Het auteursrecht en overige intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden en andere materialen behoren toe aan het Epilepsiefonds of zijn licentiegevers. Het is niet toegestaan deze teksten, beelden en andere materialen te kopiëren, reproduceren of distribueren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het Epilepsiefonds.

Hyperlinks op en naar onze website
Deze website bevat (hyper)links naar websites van andere organisaties en instellingen. Daarnaast worden vanuit andere websites links gelegd naar deze website. Het Epilepsiefonds aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze (gelinkte) websites. Dergelijke (hyper)links zijn slechts opgenomen voor uw informatie en gemak hiervan, dat betekent niet dat op of via deze websites aangeboden informatie producten of diensten door het Epilepsiefonds worden aanbevolen. Het gebruik van een hyperlink is volledig op eigen risico.

Informatie op website en berichtgeving
Indien informatie die op de website is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. Het Epilepsiefonds garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. 

Privacy statement
Het Epilepsiefonds vindt de bescherming van de privacy van zijn bezoekers van deze website van essentieel belang voor zijn activiteiten. Persoonlijke gegevens van donateurs, vrijwilligers en belangstellenden, zoals bezoekers van de website, worden uiterst zorgvuldig behandeld en beveiligd. Wanneer u op een item biedt en dit wint, legt het Epilepsiefonds uw gegevens vast. Stichting Epilepsiefonds is aan te merken als de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. Het Epilepsiefonds gebruikt uw persoonsgegevens voor de uitvoering van zijn activiteiten die gelet op zijn doelstelling gebruikelijk zijn, voor fondsenwerving en om u op de hoogte te houden van relevante ontwikkelingen en activiteiten, alsmede voor het behandelen van geschillen en accountantscontrole. Uw gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hier genoemde doeleinden.

Verstrekken van gegevens aan derden
Wij kunnen voor het verwerken van uw persoonsgegevens gebruik maken van dienstverleners, die als bewerkers uitsluitend namens ons en in onze opdracht zullen optreden. Daarbuiten zullen wij uw gegevens niet verspreiden aan derden, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Het Epilepsiefonds draagt zorg voor of ziet toe op een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van systemen waarin uw gegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen we zeker dat uw gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. Het Epilepsiefonds werkt alleen samen met partijen die het Bel-me-niet Register in acht nemen.

Bewaartermijnen
Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bepaling van de bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor het Epilepsiefonds de gegevens heeft verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren.

Verzoek om inzage, correctie en verwijdering
U hebt het recht ons te verzoeken inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Indien een dergelijk verzoek betrekking heeft op iemand jonger dan 16 jaar dan dient een het verzoek door de ouder (of wettelijk vertegenwoordiger) te worden gedaan. De reactie zal dan ook worden gestuurd naar de ouder (of wettelijk vertegenwoordiger). Uw verzoek kunt u per brief of email, onder vermelding van uw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer en/of emailadres, kenbaar maken aan Epilepsiefonds, Postbus 270, 3990 GB Houten of info@epilepsiefonds.nl. Houdt u er alstublieft rekening mee dat uw wijziging zo spoedig mogelijk wordt verwerkt; het Epilepsiefonds kan niet uitsluiten dat uw verzoek tot wijziging kruist met een reeds verzonden uiting maar doet haar uiterste best dit te voorkomen.

Wijzigingen
Het Epilepsiefonds behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze disclaimer. Deze versie is in februari 2019 bijgewerkt.

Contact
Met deze disclaimer en privacy statement willen we u duidelijkheid geven over de manier waarop wij omgaan met informatie op onze website en uw persoonsgegevens. Hebt u vragen over dit document, dan kunt u contact met ons opnemen door te mailen naar info@epilepsiefonds.nl.